The Immortal Emperor
        The Dark One
        Irhkhaan

         Anime
         Manga
         Art
         RPG
         J-Pop

    My Pentacle tried and true


       I am Irhkhaan
      I am Immortal in my Art
       Artiste am I

       I am Darkness
    I am the Emperor of my Dreams
        Dragon am I

     Moshi! Moshi! minna...

     Watashi wa Haka Ikuo Desu
       Domo Yoroshiku

      Arashi Yume Watashi
      Kuroi Heika Watashi
      Akuma Tenno Watashi

        Subarashii

      ENTER MY DARK MIND:

        
BACK